OBCHODNÉ PODMIENKY

Predaj a zabezpečenie kurzov osobnostného rastu prostredníctvom internetovej stránky www.rekonstrukcia-mysle.sk a predaj e-knihy. 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľským subjektom Ivana Kováčiková – Restart, sídlo Geríb 177/16, 94143 Dolný Ohaj, IČO: 44267568, zapísaným v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra 440-27513 (ďalej len "Predajca"), ktorá poskytuje služby v oblasti osobnostného rastu (ďalej len „Kurz“) a účastníkom Kurzu (ďalej len "Účastník").

 2. Za Kurz sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok považujú všetky Akcie a Kurzy/Semináre ponúkané Organizátorom kurzu na internetovej stránke Organizátora kurzu www.rekonstrukcia-mysle.sk.

 3. Právne vzťahy medzi Predajcom  a Účastníkom sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

II. Prihlásenie, uzatvorenie zmluvy

 1. V prípade, že má Účastník záujem absolvovať Online kurz, živý seminár, alebo zakúpiť e-knihu, vyplní formulár „OBJEDNAŤ“. Na základe tejto požiadavky mu bude organizátorom do jeho emailovej schránky doručený email "Potvrdenie o objednávke". Potvrdenie obsahuje údaje Účastníka a zúčtovacie údaje pre úhradu ceny Kurzu – číslo bankového účtu, variabilný symbol, výška ceny Kurzu a platobné podmienky. Za záväznú objednávku sa považuje úhrada ceny kurzu uvedená v emaily „Objednávka“.

 2. Na základe tejto Záväznej objednávky doručí Predajca na e-mailovú adresu Účastníka uvedenú v objednávkovom formulári e-mail s potvrdením objednávky Účastníka (ďalej len „Potvrdenie“), a to bez zbytočného odkladu po doručení platby na účet predajcu. Zmluva medzi Predajcom a Účastníkom je uzavretá doručením Potvrdenia Predajcu Účastníkovi.

 3. Zmluva medzi Predajcom a Účastníkom je uzavretá doručením potvrdenia Predajcu Účastníkovi.

III. Platobné podmienky

 1. Ceny všetkých Kurzov organizovaných Predajcom a e-knihy sú uvedené na internetovej stránke Predajcu www.rekonstrukcia-mysle.sk. Predajca nie je platca DPH.

 2. Účastník je povinný zaplatiť cenu Kurzu, alebo e-knihy bezhotovostným prevodom na bankový účet Predajcu, IBAN: SK20 8330 0000 0029 0101 5399, vedený vo Fio banka, a.s., pre platby v Českej republike platí číslo účtu 2901015399/2010. Platby sú umožnené prostredníctvom platobnej brány GoPay, a to formou priamej online úhrady platobnou kartou, alebo online bankingu. 

 3. Za deň úhrady ceny Kurzu alebo e-knihy sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov zodpovedajúcich cene Kurzu na uvedený bankový účet Predajcu.

 4. Splatnosť ceny konkrétneho Kurzu, alebo e-knihy je vždy najneskôr do 14 dní od doručenia “Potvrdenia“ na emailovú adresu Účastníka kurzu.

 5. V prípade, ak Účastník neuhradí cenu Kurzu, alebo e-knihy v lehote splatnosti uvedenej v “Potvrdení“, doručí mu Predajca e-mail s výzvou na úhradu ceny Kurzu alebo e-knihy do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Ak Účastník nezaplatí cenu Kurzu alebo e-knihy ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote, zmluva uzatvorená medzi Predajcim a Účastníkom podľa článku II. bod 3. Všeobecných obchodných podmienok sa bez ďalšieho zrušuje.

IV. Storno podmienky/odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (zákon č. 108/2000 Z. z.) je Účastník oprávnený po uzatvorení zmluvy do dňa doručenia e-Kurzu alebo e-knihy od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Účastníka o odstúpení od zmluvy boli Predajcovi doručené v uvedenej lehote na e-mailovú adresu restart@wbl.sk

 2.  V prípade zakúpenia Vstupenky na živý seminár nie je možné od zmluvy s Predajcom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Predajca, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia.

  Predajca nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom Vstupenky za nevyužitú Vstupenku.

   V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste nie je možné od zmluvy s Predajcom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Predajca nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej a prevzatej Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky za nevyužitú Vstupenku.

  V prípade zrušenia alebo zmeny termínu a miesta Podujatia bude Majiteľ vstupenky informovaný prostredníctvom odoslaného e-mailu na e-mailovú adresu Majiteľa vstupenky.

 3. V prípade zrušenia živého seminára z organizačných dôvodov bude vstupné vrátené Majiteľovi vstupenky v plnej výške najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia Opravného daňového dokladu. 

 4. Predajca je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak:

  1. Účastník nezaplatí cenu Kurzu, Online kurzu, Seminára alebo e-knihy v lehote splatnosti podľa článku III. Všeobecných obchodných podmienok

V. Sťažnosti, reklamácie

 1. Akékoľvek sťažnosti, podnety a reklamácie týkajúce sa priebehu Kurzu môže Účastník uplatniť odoslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predajcu: restart@wbl.sk. Písomné oznámenie musí obsahovať popis výhrady Účastníka týkajúcej sa priebehu Kurzu.

 2. Predajca vybaví sťažnosť resp. reklamáciu uplatnenú Účastníkom do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Ochrana osobných údajov >>>

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predajcu.

 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predajcu www.rekonstrukcia-mysle.sk v deň odoslania objednávky Účastníkom.

 3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Účastník Predajcovi, že akceptuje výšku ceny za objednaný Kurz a tieto Všeobecné obchodné podmienky Predajcu v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

 4. Zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

 5. Účastník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 6. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.rekonstrukcia-mysle.sk.

 7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16. 06. 2016.

Ivana Kováčiková - Restart

restart@wbl.sk

 

Online kurz Základy kvantovej transformácie - vedomá tvorba reality

Dokážete si predstaviť, že si každé ráno, v priebehu pár minút, nastavíte PERFEKTNÝ deň? A zistíte, že to skutočne funguje? A z perfektných dní sa stanú týždne, mesiace, roky...